O nás


Historie do roku 1993

Založení lesního družstva Švábenice se datuje na začátek měsíce roku 1935. Les o výměře 160.7903 ha půdy zakoupené od arcibiskupství olomouckého, zakoupené tehdejším arcibiskupem Leopoldem Prečanem. Švábenské občany pak zakupoval pan František Pospíšil z domu č.4, jako první předseda a pan Tomáš Branžovský z domu č. 181 jako pokladník. Cena byla dohodnuta na 1600 Kč za jeden ha, tudíž 257265 Kč. Členství v tehdejším LD bylo podmíněno zakoupením alespoň jednoho podílu v ceně 1000 Kč a opravňovalo člena k vydání deputátního dříví během kalendářního roku. Toto členství bylo vnitřní záležitostí LD, kdežto dnešní členové jsou majitelé lesní půdy o výměře 0,78 ha, který mají zapsán na LV. Katastr. Nejsou však majiteli porostu. Další osud LD byl politickým vývojem po válce v naší zemi. 18.5.1948 přechází LD pod národní správu. 6.6.1949 se LD stává součástí nově založeného JZD ŠVÁBENICE, které les vlastní a užívá do 1.7.1977. kdy dochází k předání jihomoravským státním lesům, závod BUČOVICE.

Splynutím LD do JZD Švábenice 17. 8. 1949 se JZD stává vlastníkem lesa na celých 28 roků. Hajným zůstává pan Stanislav Zlámal, který je zaměstnancem JZD. V roce 1977 předává JZD Pokrok Švábenice na základě zákona č. 122/75 Sb., O socializaci, lesní pozemky včetně porostů na 99 let do užívání a správy JM státních lesů - Lesní správy Bučovice. Rovněž byl přijat do pracovního poměru i stávající hajný pan Stanislav Zlámal. Stojí za zmínku, že v tuto dobu na hájence Vanovsko působil od 1.7.1972 mladý hajný pan Jaroslav Jakeš, který po odchodu do důchodu pana Zlámala v roce 1980 přebírá jeho úsek, tedy švábenský les, a svědomitě se o něj stará až do roku 1994.


Současnost

Změna ve vlastnictví opět nastává účinností zákona č. 229/91 Sb. ze dne 21. 5. 1991 a novely 18.2.1992. Právo přihlásit se o vydání majetku do 31.12.1992, později prodlouženo do 31.1.1993. V tomto období starosta obce pan Stanislav Zlámal svolává na obecní úřad první setkání potomků bývalých vlastníků švábenského lesa. V závěru tohoto setkání byl navržen první přípravný výbor ve složení Kadlec Zdeněk, Zbořil Radomír, Kuška Vladislav, Látal Jaroslav a Pištělka Konstantin. Následovalo další vyjednávání na pozemkovém úřadě ve Vyškově a shánění dalších vlastníků lesních podílů. K převzetí lesa od JM státních lesů dochází v červnu 1994 za přítomnosti: za závod Bučovice pan Šimoník a pan Hála, za ZOD Mgr. Cupák Zdeněk a za LD Látal Jaroslav a Kadlec Zdeněk . Završením této snahy bylo svolání ustavující schůze 11.7.1993 v budově kina ve Švábenicích. Ustavující schůzi zahájil svolavatel Zdeněk Kadlec, který byl zároveň schválen předsedajícím. Zapisovatelem byl určen Radomír Zbořil. Ověřovateli zápisu byli Jiří Novotný a Marie Hanáková. Bylo konstatováno, že přihlášených členů lesního družstva bylo 113 a jejich seznam tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Základní jmění družstva bude činit 50 tisíc korun a základní členský vklad byl stanoven na 300 korun. Ustavující členská schůze schválila stanovy družstva. Na to byli zvoleni noví členové představenstva družstva:

Zdeněk Kadlec, Radomír Zbořil, Jaroslav Látal, Josef Novotný, Vladimír Kuška a jako náhradník Miloslav Minařík. Pan Zdeněk Kadlec se stává prvním předsedou LD až do roku 2002, kdy byl zvolen na další období pan Jaroslav Látal. Za členy kontrolní komise byli zvoleni Ing. Vít Gloza, Jaroslav Kaláb, Konstantin Pištělka, Jarmila Hlobilová, Mirko Šášek a jako náhradník Želimír Obhlídal.

Zaprotokoloval JUDr. Přemysl Kalous, notář v Brně.


Od roku 2020 byli zvoleni do představenstva a kontrolní komise tito členové:

Představenstvo:

Předseda a statutární zástupce: Látal Jaroslav

Místopředseda: Mgr. Zbořil Radomír

Členové: Orel Jiří,  Mgr. Straková Jana, Minařík Stanislav


Kontrolní komise:

Předseda: Kolářová Jarmila

Členové: Hlobilová Jarmila, Hlobilová Hana, Kudlička Petr, Kubík Miloš